İşeme bozukluğu olan çocuklarda tedavi

Felaket

New member
Biofeedback


Disfonksiyonel İşeme nedir?

Tuvalet eğitimi periyodunda, nörolojik olarak olağan birtakım çocuklarda yanlış edinilmiş işeme alışkanlıkları sonucunda ortaya çıkan işeme fazındaki bozuklukları söz eder.Çocuğun mesane boşaltım fazında, mesane tabanında idrar tutmaya yarayan sfinkter (idrar kanalını kapatıcı) ve pelvik taban kaslarını kasarak idrarını yapması ve bunun niye olduğu mesane dinamiğinde bozulmayla ortaya çıkan aralıklarla işeme ve işeme daha sonrası mesaneyi tam boşaltamama biçiminde kendini gösteren bir sorundur. İşeme esnasında gevşek olması gereken pelvik taban kasları ve sfinkterde aktivite artışı olur. Çocuk bu direnci yenmek için karın ön duvarı kaslarını kullanarak mesaneyi boşaltır ötürüsıyla idrar akım suratı artar ve mesane tam boşaltılamaz

Aşagıda disfonksiyonel işemeli bir çocuğun üroflov-EMG paterni izlenmektedir. Disfonksiyonel işeme teşhisinde üroflov-EMG gereklidir
Biofeedback eğitimi,vücudun şuurlu yahut bilinçsiz fizyolojik fonksiyonlarının yerleştirilen kapalı geribildirim döngüsü ile vizüel, işitsel yahut taktil bir uyaran olarak algılanması ve kişinin bir daha eğitimidir. İşeme bozukluklarının tedavisinde idrar kanalı etrafındaki adalelerine yönelik biofeedback tedavisi pek başarılı ve aktiftir. İzole olarak pelvik taban kaslarını kasmak güç bir iş lakin gevşetmek hayli daha sıkıntı bir durumdur. Şayet bireyde pelvik taban kası olağandan daha fazla kasılı ise kişinin bunu hiç bir takviye almadan kendi farkındalığıyla gevşetebilmesi çok güç olduğu için bu biçimde bir durumda biofeedback tedaviyle kişinin pelvik tabanının farkındalığı sağlanabilir ve gevşeme öğretilir. Hedef; İşeme denetiminde kıymetli yer tutan pelvik taban kaslarının hakikat ve faal kullanılmasını sağlamaktadır. Biofeedback tedavisine başlamadan evvel çocuklar: Pelvik taban kaslarını ayırt edebilmeli Pelvik taban kaslarının işlevinin farkına varabilmeli Düzgün koopere olmalı Motivasyon sorunu olmamalı Beş yaşın üzerinde olmalıdır Biofeedback tedavinin aktifliği üroflow-EMG (işeme-akım testi ve kas aktivitesi) ile takip edilmelidir. Başlangıçta tıkalı yahut artmış kas aktivitesi ile karakterize olan işeme eğrisi biofeedback tedavi ile olağana dönmelidir.

Teknik

Makatın çabucak ön tarafına iki yanına saat 3 ve 9 hizalarına 2 adet ve bacak üzerine 1 adet yüzeyel pediatrik elektrotlar yerleştirilir.


Çocuk sırtüstü durumda baş gerisi yükseltilmiş ve bacaklar yastıklarla desteklenmiş durumda yatar.EMG elektrotlar ile bilgisayar kontağı yapılır. birinci vakit içinderda hareket etmeden en gevşek durumda durması istenir ve bu durumda bilgisayara yansıyan bedellere göre ölçüm yapılır. Bu gevşeme aktivitesinin ölçümüdür. ondan sonrasında üroterapist tarafınca öğretilen pelvik taban kasma aktivitesi de ölçüldükten daha sonra elde edilen bu bedeller ışığında uygun kalibrasyon yapılarak biofeedback oyunu başlatılır.

Bizim uyguladığımız biofeedback tedavilerinde çeşitli bilgisayar animasyonlarından faydalanılır.


Animasyon başlatıldıktan daha sonra, çocuğa ekranda gördüğü tırtılın,balığın yahut uçağın kendisi olduğunu farz etmesi söylenmekte ve karşısına çıkan tehlikelerden kaçmaya çalışması istenmektedir. Bunu yapabilmesi için çocuğun pelvik taban kasları gereğince kasması yahut gevşetmesi gerekmektedir. Oyun kalibrasyonları değiştirilerek kvakadan zora yanlışsız gidebilir. Burada gaye; Olağan kasma ve gevşeme bedellerine ulaşabilmektir. Bunun için her seansta EMG elektrotlar ile pelvik taban kas aktivitesi ölçülür ve üroflovmetri-EMG ile işeme eğrisi görüntülenerek bir daha sonraki biofeedback seansı planlanır.

Çocukların idrar kanalı etrafındaki adalelerinin farkına varması ve gevşetileceğini öğrenmesi için muhakkak aralıklarla 6–10 seans biofeedback tedavisi gereklidir

Biofeedback tedavisi:

İşeme işlev bozukluğu (gece-gündüz idrar kaçırma)

Vezikoüreteral reflü (idrarın böbreklere geri kaçması)

yinelayan üriner enfeksiyon

Kabızlık

Enürezis nokturna (gece işemesi)

Tedavilerinde kullanılmaktadır.

Tüm hastalıklar dikkate alındığında biofeedback tedavisinin ortalama muvaffakiyet oranı %80’nin üzerindedir.


Hal A: Biyofeedback tedavisi öncesi idrar kaçıran olağandışı mesane, vezikoüreteral reflü ve topaç formunda üretra imgesi

Form B: Biyofeedback tedavisi daha sonrası büsbütün düzelmiş, idrar kaçırması kaybılmuş mesane imajı

BİOFEEDBACK TEDAVİSİ İLE İLGİLİ YAYINLARIMIZ:

Yagci S, Kibar Y, Akay O, Kilic S, Erdemir F, Gok F, Dayanc M. The effect of biofeedback treatment on voiding and urodynamic parameters in children with voiding dysfunction. J Urol. 2005 Nov;174(5):1994-7.

Kibar Y, Ors O, Demir E, Kalman S, Sakallioglu O, Dayanc M. Results of biofeedback treatment on reflux resolution rates in children with dysfunctional voiding and vesicoureteral reflux. Urology. 2007 Sep;70(3):563-6.

Kibar Y, Demir E, Irkilata C, Ors O, Gok F, Dayanc M. Effect of biofeedback treatment on spinning top urethra in children with voiding dysfunction. Urology. 2007 Oct;70(4):781-4.

Irkılata HC, Örs AÖ, Kibar Y, Sakallıoğlu O, Dayanç M (2007). Alt üriner sistem fonksiyon bozukluğu olan çocuklarda üroflov-EMG paternleri. Türk Üroloji Mecmuası: 33 (3): 334-338.

Örs Ö, Irkılata, HC, Kibar Y, Sıkıntı M, Korgalı E, Dayanç M (2008). Alt üriner sistem disfonksiyonlu çocukların invaziv olmayan metotlarla kıymetlendirilmesi. Türk Üroloji Mecmuası. 34(2): 203-08.

Kibar Y, Piskin M, Irkılata HC, Aydur E, Gok F, Dayanc M. Management of Abnormal Postvoid Residual Urine in Children With Dysfunctional Voiding. Urology. 2009.

Örs A, Dayanç M, Irkılata HC, Kibar Y, Başal Ş, Sıkıntı M. Disfonksiyonel işeme teşhisli çocuklarda üroterapi ve biyofeedback tedavisi. Türkiye Klinikleri Med Sci 2009; 29(6): 1710-5

Murat DAYANÇ, Hasan Cem IRKILATA, Yusuf KİBAR. Pediatrik Ürolojide Üroterapi ve Biofeedback. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2010:3(2): 82-7.

Örs AÖ, Irkılata HC, Aydur E, Çelik Z, Gök F, Dayanç M. Böbrek nakli yapılmış hastada vezikoüreteral reflü ve işeme disfonksiyonunun biofeedback ile tedavisi. Türk Üroloji Mecmuası: 33 (4): 515-517, 2007.